DESCRIEREA PROIECTULUI
„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!”

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și implementarea, la nivel multi-regional, a unor servicii care să vizeze creșterea gradului de incluziune socială a elevilor aflați în situații de risc din județele Covasna, Harghita și Vrancea, prin promovarea educației incluzive, în acord cu documentele naționale și europene în domeniu. Prin prezentul proiect se urmărește implementarea unor măsuri inovative de susținere a educației elevilor proveniți din grupuri dezavantajate și de dezvoltare a unei comunități incluzive, în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii la nivelul celor trei județe.

Obiectivele Specifice:

OS.1. Creșterea ratei de participare la educație pentru 433 de elevi din ciclul primar și 295 elevi din ciclul gimnazial, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin crearea și derularea unor activitățile remediale de tip „Școală după școală”.

OS.2. Îmbunătățirea cu 1% a ratei de trecere de la ISCED 1 la ISCED 2 și de la ISCED 2 la ISCED 3 a elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin implementarea unor programe de sprijin educațional suplimentar și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ.

OS.3. Îmbunătățirea accesului la educația inclusivă a unui număr de 120 de elevi cu cerințe educaționale speciale, în perioada de implementare a proiectului.

OS.4. Creșterea nivelului de educație al părinților elevilor, prin cuprinderea 500 de părinți în activități de informare și consiliere, în perioada de implementare a proiectului.

OS.5. Dezvoltarea competențelor profesionale în educația incluzivă și interculturală, a 210 cadre didactice din școlile din medii dezavantajate, , în perioada de implementare a proiectului.

OS.6. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 12 comunități dezavantajate din județul Covasna, Harghita și Vrancea, cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă.

O.S.7. Creșterea gradului de colaborare între județele Covasna, Harghita și Vrancea (regiunile Centru și Sud-Est) și Norvegia prin participare a 23 experți/ factori de decizie la schimb de experiență de 5 zile în Norvegia.

Partenerii proiectului:

Proiectul „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” se derulează la nivel multiregional pe parcursul a 36 de luni, în parteneriat cu:

 • P1: Inspectoratul Școlar Județean Harghita
 • P2: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
 • P3: Inspectoratul de Poliție Județean Covasna
 • P4: Universitatea Transilvania din Brașov
 • P5: Newschool din Norvegia.

Descrierea grupurilor țintă:

Grupuri țintă principale:

 • 728 de copii și tineri aflați în situație de risc de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii au vârste cuprinse între 7 și 16 ani. 433 dintre ei frecventează clasele nivelului primar, iar 295 frecventează clasele de la nivelul gimnazial. Din cei 728 de elevi 708 sunt din mediul rural.

Copii și tinerii aflați în situație de risc de abandon școlar provin din cele 12 unități de învățământ selectate din cele trei județe incluse în proiect.

Școlile implicate în proiect au fost selectate din zone defavorizate. În județul Covasna și Harghita s-a bazat pe cartografierea socială a comunităților dezavantajate cu risc de marginalizare socială, realizat de Caritas Alba Iulia în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul proiectului United Networks, proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru selecția copiilor și tinerilor aflați în situație de risc de abandon școlar s-a bazat și pe un studiu realizat de CJRAE Covasna, în aprilie 2019. Chestionarul aplicat în cadrul studiului a fost completat cu datele unui număr de 1856 elevi din mai multe localități vizate din cele 3 județe (955 – Covasna, 665 – Harghita și 236 – Vrancea).

A fost analizată situația școlară finală a elevilor din clasele a IV-a și a VIII-a din anii școlari 2016-2017 și 2017-2018, pentru monitorizarea tranziției ISCED 2 și ISCED 3.

Analiza situației criminalității în zonele/localitățile cu populație compactă defavorizată din punct de vedere economic și social, realizată de IPJ Covasna.

Analiza cazurilor de delicvență juvenilă și victimizare a minorilor înregistrate în anul 2018 comparativ cu anul 2017, realizată de IPJ Covasna.

 • de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani.

Copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale provin din cele 12 unități de învățământ selectate din cele trei județe incluse în proiect.

Pentru identificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale s-a bazat în primul rând pe baza de date furnizat de CJRAE-uri din județele implicate și pe statisticile/bazele de date existente la nivelul unităților de învățământ, implicate în proiect.

Grupuri țintă secundare:

 • 500 de părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale
 • 233 depersonal din educație care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale
 • 60 cadre didactice, 3 grupe (Covasna-20 cadre, Harghita-20 cadre, Vrancea-20 cadre) ce vor fi instruite în ceea ce privește lucrul cu elevi cu cerințe educaționale speciale 
 • 100 cadre didactice, 4 grupe (Covasna-2grupe, Harghita-1grupă, Vrancea-1 grupă) ce lucrează cu elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.

Formarea cadrelor didactice va fi realizată de P4 – Universitatea Transilvania Brașov.

 • 50 cadre didactice provenite din școlile în care se implementează proiectul, din cele 3 județe vor participa la cursuri de educație parentală și vor deveni educatori parentali pentru cei 500 de părinți selectați.
 • 23 cadre mangeriale vor participa la schimbul de experiență în Norvegia, 1 grupă – 12 cadre (1 director de la toate școlile implicate în proiect), 1 grupă – 13 cadre (1 manager de proiect și 12 experți de la inspectoratele școlare partenere).

Proiectul a fost contractat în data de 11 noiembrie 2020 și beneficiază de un grant în valoare de 1.462.032 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare Locală, având ca Operator de Program – Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru mai multe detalii despre proiectul „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” vă invităm să luați legătură cu d-na MADÁR Júlia (asistent manager) la nr. de telefon +40 722 342467, prin email, la adresa julia_madar@yahoo.com .

Punct de contact proiect „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!”: sediul Inspectoratului Școlar Județean Covasna, strada Victor Babeș, nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Notă editorială 

Granturile Norvegiene și Granturile SEE reprezintă contribuția Norvegiei la o Europa verde, competitivă și favorabilă incluziunii. 

Prin Granturile Norvegiene și Granturile SEE, Norvegia contribuie la reducerea disparității sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa Centrală și de Sud și din Țările Baltice. 

Norvegia cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Împreună cu ceilalți donatori, Norvegia a acordat 3,3 miliarde euro prin scheme de granturi consecutive între 1994 și 2014. 

Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în țările care au aderat la UE după 2003.

Pentru perioada 2014-2021, subvențiile acordate de Norvegia se ridică la 1,25 miliarde euro. 

Prioritățile pentru această perioadă sunt: 

# 1 Inovație, cercetare, educație, competitivitate și muncă decentă;

# 2 Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;

# 3 Mediu, energie, schimbări climatice și emisii reduse de carbon;

# 4 Cultură, societate civilă, bună guvernare, drepturi și libertăți fundamentale;

# 5 Justiție și afaceri interne.

Pentru mai multe detalii despre granturile norvegiene vă invităm să accesați adresa: www.eeagrants.ro .

Fondul Român de DezvoltareSocialăeste un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

 • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
 • dezvoltare socio-economică
 • egalitate de șanse
 • combaterea sărăciei
 • dezvoltare comunitară
 • educație

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre FRDS și activitatea Programului Dezvoltare Locală vă invităm să accesați adresele: https://dezvoltare-locala.frds.ro și www.frds.ro.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro